TàngKiếm.Tk

Hãy đăng kí để là thành viên của Tàng Kiếm Sơn Trang
Chúc bạn có những giây phút vui vẻ và hữu ít!
TàngKiếm.Tk


You are not connected. Please login or register

Cách làm trang Loading

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Cách làm trang Loading on Sat Aug 29, 2009 7:11 pm

tangkiem

avatar
Thiếu tướng
Thiếu tướng
Đầu tiên bạn mở notepad. Sau đó bạn copy code dưới đây dán vô và save với tên gì mình thích. VD: hvf.html chú ý bắt buộc phải có đuôi html
Code:
[quote]<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD><TITLE>[ - + - Thongbao - + - ]<TITLE></TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=UTF-8">
<META content="Microsoft FrontPage 10.0" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY bgColor=#000000 scroll=no background="http://chiase.anhso.net/as/07/09/09/nenh218318.gif">
</head>
</a><style type="text/css">body{cursor:url("http://plugin.smileycentral.com/http%253A%252F%252Fplugin%252Esmileycentral%252Ecom%252Fassetserver%252Fcursor%252Ejhtml%253Fcur%253D1%2526i%253D9646a/image.gif") !important;}</style>
<HTML>
<HEAD>
<script language=JavaScript>
<body style="CURSOR: url('http://www.codepiece.com/graphics/cursors/lovely/3.ani'); text-align:right">
<tr>
<td>
<!--- -->
<div id=imag121 align=center ><span id=t1><IMG src='http://chiase.anhso.net/as/07/10/19/phun329329.gif' border=0 ></span></div>
<!--- -->
<SCRIPT>
var text1="..:: Chao Mung Cac Ban Da Den Voi Website ..:: hiencam.vnbb.com ::.. ! Chuc cac ban co nhung giay phut that thoai mai va vui ve !"
comeback=0
cometo=0
function dis(){
window.status=text1.substring(0,cometo)
if(comeback==1){
cometo--;
if(cometo==0){comeback=0}
} else {cometo++;if(cometo==text1.length){comeback=1}}
window.status=text1.substring(0,cometo)+"(*_*)"
if(cometo==text1.length){window.setTimeout("dis()",500);} else {window.setTimeout("dis()",50);}
}
dis()
//Copyright Kaisan
//Contact kaisan
</SCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2">

<!-- Begin

var no = 30;

var speed = 50;

var snowflake = "http://kaisan.webng.com/sao.gif";

var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0;

var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;

var dx, xp, yp; //
var am, stx, sty; //

var i, doc_width = 800, doc_height = 600;

if (ns4up) {

doc_width = self.innerWidth;

doc_height = self.innerHeight;

} else if (ie4up) {

doc_width = document.body.clientWidth;

doc_height = document.body.clientHeight;

}

dx = new Array();

xp = new Array();

yp = new Array();

am = new Array();

stx = new Array();

sty = new Array();

for (i = 0; i < no; ++ i) {

dx[i] = 0; //

xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); //

yp[i] = Math.random()*doc_height;

am[i] = Math.random()*20; //
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; //

sty[i] = 0.7 + Math.random(); //

if (ns4up) { //

if (i == 0) {

document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" ");

document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\"");

document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></layer>");

} else {

document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" ");

document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\"");

document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></layer>");

}

} else if (ie4up) {

if (i == 0) {

document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");

document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");

document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\"");

document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></div>");

} else {

document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");

document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");

document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\"");

document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></div>");

}

}

}

function snowNS() { //

for (i = 0; i < no; ++ i) { //
yp[i] += sty[i];

if (yp[i] > doc_height-50) {

xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);

yp[i] = 0;

stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;

sty[i] = 0.7 + Math.random();

doc_width = self.innerWidth;

doc_height = self.innerHeight;

}

dx[i] += stx[i];

document.layers["dot"+i].top = yp[i];

document.layers["dot"+i].left = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);

}

setTimeout("snowNS()", speed);

}

function snowIE() { //
for (i = 0; i < no; ++ i) { //

yp[i] += sty[i];

if (yp[i] > doc_height-50) {

xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);

yp[i] = 0;

stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;

sty[i] = 0.7 + Math.random();

doc_width = document.body.clientWidth;

doc_height = document.body.clientHeight;

}

dx[i] += stx[i];

document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp[i];

document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);

}

setTimeout("snowIE()", speed);

}

if (ns4up) {

snowNS();

} else if (ie4up) {

snowIE();

}

// End -->

</script></center>
<FORM name=loading>
<TABLE height="90%" width="100%" align=center>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=center>
<P align=center><b></font><font size="5.5"color="#FFFF00"><code><center><h2>Welcome to HVF</h2><font size=5 color=aqua>...:::::hiencam.vnbb.com:::::....</center></font></FONT></b><FONT face=verdana><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><P align=center>
<INPUT
style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; COLOR: #ffffff; BORDER-BOTTOM: medium none; BACKGROUND-COLOR: green; TEXT-ALIGN: center"
size=7 name=percent><BR></FONT>
<INPUT
style="border-style:none; padding:0px; FONT-WEIGHT: bolder; COLOR: #FFFFFF; FONT-FAMILY: Arial; BACKGROUND-COLOR: green; "
size=45 name=chart><BR><B>
<SCRIPT>
var bar=0
var line="||"
var amount="||"
count()
function count(){
bar=bar+2
amount =amount + line
document.loading.chart.value=amount
document.loading.percent.value=bar+"%"
if (bar<99)
{setTimeout("count()",100);}
else
{window.location = "http://banghuu.net";}
}
</SCRIPT>
<FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Verdana color=#ff6600>L o a d i n
g&nbsp;&nbsp; p l e a s e&nbsp;&nbsp; w a i t . . .</FONT></B></B></P>
<TABLE class=tablefill cellPadding=4 width=364 align=center>
<TBODY></TBODY></TABLE>
<P align=center><FONT
style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 8pt">(</FONT><FONT
style="FONT-SIZE: 8pt" color=#3187ce> </FONT><B><A
href="http://banghuu.net"><FONT
style="FONT-SIZE: 8pt" color=#ffffff>Click vao day neu khong muon doi lau...</FONT></A><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"> )</FONT></B></P>
</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE>
<CENTER><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=tahoma color=white>Copyright ...:::::Dong TL _ HVF:::.... All rights reserved.</code></FONT><p>
</p>
</CENTER>
<CENTER>&nbsp;</CENTER></FORM></BODY>
<script language=JavaScript>
var message="";
///////////////////////////////////
function clickIE() {if (document.all) {(message);return false;}}
function clickNS(e) {if
(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {
if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}}
if (document.layers)
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;}
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;}

document.oncontextmenu=new Function("return false")
</script>
<SCRIPT language=JavaScript1.2>
function disableselect(e){
return false
}

function reEnable(){
return true
}

//if IE4+
document.onselectstart=new Function ("return false")

//if NS6
if (window.sidebar){
document.onmousedown=disableselect
document.onclick=reEnable
}
</SCRIPT>
<SCRIPT>
var msg='Tim em tim mai mot tinh yeu';

var font='Verdana';
var size=2;
var color='RED';
var speed=.1;
var rotation=.1;
var ns=(document.layers);
var ie=(document.all);
var msg=msg.split('');
var n=msg.length;
var a=size*15;
var currStep=0;
var ymouse=0;
var xmouse=0;
var scrll=0;
var Text="<font face="+font+" color="+color+" style='font-size:8pt;font-weight: bold;'>";

if (ie)
window.pageYOffset=0

if (ns){
for (i=0; i < n; i++)
document.write('<layer name="nsmsg'+i+'" top=0 left=0 height='+a+' width='+a+'><center>'+Text+msg[i]+'</font></center></layer>');
}
if (ie){
document.write('<div id="outer" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < n; i++)
document.write('<div id="iemsg" style="position:absolute;top:0px;left:0;height:'+a+';width:'+a+';text-align:center;font-weight:regular;cursor:default">'+Text+msg[i]+'</font></div>');
document.write('</div></div>');
}
(ns)?window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE):0;

function Mouse(evnt){
ymouse = (ns)?evnt.pageY+20-(window.pageYOffset):event.y;
xmouse = (ns)?evnt.pageX+20:event.x-20;
}

if (ns||ie)
(ns)?window.onMouseMove=Mouse:document.onmousemove=Mouse;
y=new Array();
x=new Array();
Y=new Array();
X=new Array();
for (i=0; i < n; i++){
y[i]=0;
x[i]=0;
Y[i]=0;
X[i]=0;
}

function Rotate(){
if (ie) outer.style.top=document.body.scrollTop;
currStep-=rotation;
for (i=0; i < n; i++){
var d=(ns)?document.layers['nsmsg'+i]:iemsg[i].style;
d.top=y[i]+a*Math.sin((currStep+i*1)/3.8)+window.pageYOffset-15;
d.left=x[i]+a*Math.cos((currStep+i*1)/3.8)*2;
}
}

function MouseText(){
scrll=(ns)?window.pageYOffset:0;
y[0]=Math.round(Y[0]+=((ymouse)-Y[0])*speed*5);
x[0]=Math.round(X[0]+=((xmouse)-X[0])*speed*5);
for (var i=1; i < n; i++){
y[i]=Math.round(Y[i]+=(y[i-1]-Y[i])*speed);
x[i]=Math.round(X[i]+=(x[i-1]-X[i])*speed);

}
Rotate();
setTimeout('MouseText()',10);
}

if (ns||ie)window.onload=MouseText;

</SCRIPT>
<SCRIPT>
Send=function()
{
window.location='ymsgr:sendIM?'+nick.value+'&m=Chao Ban ! Tin nhan duoc gui di tu Website http://banghuu.net / Hy vong ban co nhung giay phut that vui ve tren trang web nay !!';
}

send=function()
{
if (nick.value=='')
nick.value='shiningstar_1610';
txtCmd='ymsgr:sendIM?'+nick.value;
sendIM.href=txtCmd;
}
</SCRIPT>


</HTML>
[/quote]
Các bạn chú ý đoạn này phải sửa lại đường dẫn vô trang nào mà bạn muốn tại dòng này
{window.location = "http://banghuu.net";}

Sau khi sữa xong save với tên gì bạn thích vd: banghuu.html
có thể đăng kí domain tại đây http://coo.vn
còn bạn nào muốn có host thì có thể vô đây đăng kí http://titanichost.com

Chúc thành công
xong roài up lên ha

Xem lý lịch thành viên http://tangkiem.tk

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết