TàngKiếm.Tk

Hãy đăng kí để là thành viên của Tàng Kiếm Sơn Trang
Chúc bạn có những giây phút vui vẻ và hữu ít!
TàngKiếm.Tk


You are not connected. Please login or register

Bbcode làm nhạc nền và quảng cáo chạy bên forum

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

tangkiem

avatar
Thiếu tướng
Thiếu tướng
Code:
[quangcao]{TEXT}[/quangcao]
Code:
<script language="Javascript">

//Static Slide Menu 6.5 ©️ MaXimuS 2000-2001, All Rights Reserved.
//Site: http://www.absolutegb.com/maximus
//script featured on Dynamic Drive (http://www.dynamicdrive.com)

NS6 = (document.getElementById&&!document.all)
IE = (document.all)
NS = (navigator.appName=="Netscape" && navigator.appVersion.charAt(0)=="4")

tempBar='';barBuilt=0;ssmItems=new Array();

function truebody(){
return (document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}

moving=setTimeout('null',1)
function moveOut() {
if ((NS6||NS)&&parseInt(ssm.left)<0 || IE && ssm.pixelLeft<0) {
clearTimeout(moving);moving = setTimeout('moveOut()', slideSpeed);slideMenu(10)}
else {clearTimeout(moving);moving=setTimeout('null',1)}};
function moveBack() {clearTimeout(moving);moving = setTimeout('moveBack1()', waitTime)}
function moveBack1() {
if ((NS6||NS) && parseInt(ssm.left)>(-menuWidth) || IE && ssm.pixelLeft>(-menuWidth)) {
clearTimeout(moving);moving = setTimeout('moveBack1()', slideSpeed);slideMenu(-10)}
else {clearTimeout(moving);moving=setTimeout('null',1)}}
function slideMenu(num){
if (IE) {ssm.pixelLeft += num;}
if (NS6) {ssm.left = parseInt(ssm.left)+num+"px";}
if (NS) {ssm.left = parseInt(ssm.left)+num; bssm.clip.right+=num;bssm2.clip.right+=num;}}

function makeStatic() {
if (NS||NS6) {winY = window.pageYOffset;}
if (IE) {winY = truebody().scrollTop;}
if (NS6||IE||NS) {
if (winY!=lastY&&winY>YOffset-staticYOffset) {
smooth = .2 * (winY - lastY - YOffset + staticYOffset);}
else if (YOffset-staticYOffset+lastY>YOffset-staticYOffset) {
smooth = .2 * (winY - lastY - (YOffset-(YOffset-winY)));}
else {smooth=0}
if(smooth > 0) smooth = Math.ceil(smooth);
else smooth = Math.floor(smooth);
if (IE) bssm.pixelTop+=smooth;
if (NS6) bssm.top=parseInt(bssm.top)+smooth+"px"
if (NS) bssm.top=parseInt(bssm.top)+smooth
lastY = lastY+smooth;
setTimeout('makeStatic()', 1)}}

function buildBar() {
if(barText.indexOf('<IMG')>-1) {tempBar=barText}
else{for (b=0;b<barText.length;b++) {tempBar+=barText.charAt(b)+"<BR>"}}
document.write('<td align="center" rowspan="100" width="'+barWidth+'" bgcolor="'+barBGColor+'" valign="'+barVAlign+'"><p align="center"><font face="'+barFontFamily+'" Size="'+barFontSize+'" COLOR="'+barFontColor+'"><B>'+tempBar+'</B></font></p></TD>')}

function initSlide() {
if (NS6){ssm=document.getElementById("thessm").style;bssm=document.getElementById("basessm").style;
bssm.clip="rect(0 "+document.getElementById("thessm").offsetWidth+" "+document.getElementById("thessm").offsetHeight+" 0)";ssm.visibility="visible";}
else if (IE) {ssm=document.all("thessm").style;bssm=document.all("basessm").style
bssm.clip="rect(0 "+thessm.offsetWidth+" "+thessm.offsetHeight+" 0)";bssm.visibility = "visible";}
else if (NS) {bssm=document.layers["basessm1"];
bssm2=bssm.document.layers["basessm2"];ssm=bssm2.document.layers["thessm"];
bssm2.clip.left=0;ssm.visibility = "show";}
if (menuIsStatic=="yes") makeStatic();}

function buildMenu() {
if (IE||NS6) {document.write('<DIV ID="basessm" style="visibility:hidden;Position : Absolute ;Left : '+XOffset+'px ;Top : '+YOffset+'px ;Z-Index : 20;width:'+(menuWidth+barWidth+10)+'px"><DIV ID="thessm" style="Position : Absolute ;Left : '+(-menuWidth)+'px ;Top : 0 ;Z-Index : 20;" onmouseover="moveOut()" onmouseout="moveBack()">')}
if (NS) {document.write('<LAYER name="basessm1" top="'+YOffset+'" LEFT='+XOffset+' visibility="show"><ILAYER name="basessm2"><LAYER visibility="hide" name="thessm" bgcolor="'+menuBGColor+'" left="'+(-menuWidth)+'" onmouseover="moveOut()" onmouseout="moveBack()">')}
if (NS6){document.write('<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="'+(menuWidth+barWidth+2)+'px" bgcolor="'+menuBGColor+'"><TR><TD>')}
document.write('<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="'+(menuWidth+barWidth+2)+'px" bgcolor="'+menuBGColor+'">');
for(i=0;i<ssmItems.length;i++) {
if(!ssmItems[i][3]){ssmItems[i][3]=menuCols;ssmItems[i][5]=menuWidth-1}
else if(ssmItems[i][3]!=menuCols)ssmItems[i][5]=Math.round(menuWidth*(ssmItems[i][3]/menuCols)-1);
if(ssmItems[i-1]&&ssmItems[i-1][4]!="no"){document.write('<TR>')}
if(!ssmItems[i][1]){
document.write('<td bgcolor="'+hdrBGColor+'" HEIGHT="'+hdrHeight+'px" ALIGN="'+hdrAlign+'" VALIGN="'+hdrVAlign+'" WIDTH="'+ssmItems[i][5]+'" COLSPAN="'+ssmItems[i][3]+'"> <font face="'+hdrFontFamily+'" Size="'+hdrFontSize+'" COLOR="'+hdrFontColor+'"><b>'+ssmItems[i][0]+'</b></font></td>')}
else {if(!ssmItems[i][2])ssmItems[i][2]=linkTarget;
document.write('<TD BGCOLOR="'+linkBGColor+'" WIDTH="'+ssmItems[i][5]+'px" COLSPAN="'+ssmItems[i][3]+'"><ILAYER><LAYER WIDTH="100%" ALIGN="'+linkAlign+'"><DIV  ALIGN="'+linkAlign+'"><FONT face="'+linkFontFamily+'" Size="'+linkFontSize+'">&nbsp;<A HREF="'+ssmItems[i][1]+'" target="'+ssmItems[i][2]+'" CLASS="ssmItems">'+ssmItems[i][0]+'</DIV></LAYER></ILAYER></TD>')}
if(ssmItems[i][4]!="no"&&barBuilt==0){buildBar();barBuilt=1}
if(ssmItems[i][4]!="no"){document.write('</TR>')}}
document.write('</table>')
if (NS6){document.write('</TD></TR></TABLE>')}
if (IE||NS6) {document.write('</DIV></DIV>')}
if (NS) {document.write('</LAYER></ILAYER></LAYER>')}
theleft=-menuWidth;lastY=0;setTimeout('initSlide();', 1)}
</script>

<script>
YOffset=100; // no quotes!!
XOffset=0;
staticYOffset=30; // no quotes!!
slideSpeed=5 // no quotes!!
waitTime=120; // no quotes!! this sets the time the menu stays out for after the mouse goes off it.
menuBGColor="#FFFFFF";
menuIsStatic="yes"; //this sets whether menu should stay static on the screen
menuWidth=400; // Must be a multiple of 10! no quotes!!
menuCols=2;
hdrFontFamily="Tahoma";
hdrFontSize="2";
hdrFontColor="white";
hdrBGColor="#295DC6";
hdrAlign="center";
hdrVAlign="center";
hdrHeight="15";
linkFontFamily="Tahoma";
linkFontSize="2";
linkBGColor="white";
linkOverBGColor="#888888";
linkTarget="_top";
linkAlign="center";
barBGColor="#295DC6";
barFontFamily="Tahoma";
barFontSize="2";
barFontColor="white";
barVAlign="center";
barWidth=15; // no quotes!!
barText="NHẠC NỀN & QUẢNG CÁO";
// ssmItems[...]=[name, link, target, colspan, endrow?] - leave 'link' and 'target' blank to make a header
ssmItems[0]=["NHỮNG CA KHÚC CHỌN LỌC"] //create header
ssmItems[1]=['<img border="0" src="http://www.taochu.com/tiny/gif_icon247.gif"/><embed src="YYYYYY" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="displayheight=100&showdigits=true&showeq=true&showfsbutton=true&autostart=true&shuffle=false&repeat=true;width=0&height=220" height="200px" style="width: 200px"><img border="0" src="http://www.taochu.com/tiny/gif_icon069.gif"/>', "Javascript:void()",""]
ssmItems[2]=["CHUYÊN MỤC QUẢNG CÁO"] //create header
ssmItems[3]=["<img src='http://vinaanh.com/images0/44359/f/4a158d1100a43_f.jpg' border='0'>","http://thanhhoa.hnsv.com"]
ssmItems[4]=["HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN"] //create header
ssmItems[5]=["Chat Yahoo","ymsgr:sendim?XXXXXX&"]
ssmItems[6]=["<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=XXXXXX&m=g&t=2' border='0'>","ymsgr:sendim?XXXXXX&"]
ssmItems[7]=["<img src='http://opi.yahoo.com/online?u=XXXXXX&m=g&t=2' border='0'>","ymsgr:sendim?XXXXXX&"]
ssmItems[8]=[" ™️——LIÊN HỆ QUẢNG CÁO——™️"] //create header
ssmItems[9]=["Liên hệ Admin","http://thanhhoa.hnsv.com/"]
ssmItems[10]=["BAN QUYỀN CỦA: THANHHOA.HSNV.COM"] //create footer
buildMenu();
</script>
Bạn nhớ thay XXXXXX bằng các Nick Yahoo của các admin và mod và đoạn YYYYYY bằng link nhạc trong nhaccuatui.com. Linh được lấy trong mã nhúng vào forum chứ không phải linh đến abum.

Xem lý lịch thành viên http://tangkiem.tk

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết